Book Club: Sinners in the Hands of a Loving God

the-misunderstood-jew-amy-jill-levine-brother-bear-blog.jpg

“Especially odious are those theories that ultimately portray God as sharing the petty attributes of the primitive and pagan deiteis who can only be placated by the barbarism of child sacrifice. This simply will not do, God is not Molech!"
– Brian Zahnd

🇷🇴 Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


Why You Need to Read It

In his response to that infamous sermon By 17th century theologian Jonathan Edward's, Sinners in the Hands of an Angry God, author and pastor Brian Zahnd counters with Sinners in the Hands of a Loving God: an eye-opening and thought-provoking book that sheds light on centuries-old misinterpretations and mischaracterizations of God that has plagued the church ever since.

Jonathan Edwards sermon paints a picture of a Zeus-like God that is angry, violent, and retributive toward "the sinners" of the earth. Probably Edward's most infamous sermon illustration is the following: "The God that holds you over the pit of Hell, much as one holds a spider, or some loathsome insect, over the fire, abhors you, and is dreadfully provoked; his wrath towards you burns like fire; he looks upon you as worthy of nothing else, but to be cast into the fire; he is of purer eyes than to bear to have you in his sight; you are ten thousand times so abominable in his eyes as the most hateful venomous serpent is in ours."

Let that sink in. 

No wonder today's church is absolutely terrified to ask questions, to think critically, to be blinded by fear to who Jesus, a reflection of God, really was and stood for.

Evangelism by terrorism. Conversion by coercion.
— Brian Zahnd

But if we stop and press the pause button on what we were taught and look at Jesus, actually look at Jesus, we start seeing a completely different illustration. Zahnd states: "Christians are to believe in the perfect, infallible, inerrant Word of God – and his name is Jesus...we have to ask, does this portrait of God look like Jesus? We must reject these monstrous portraits of God because Jesus said things like 'whoever sees me sees him who sent me' and 'Whoever has seen me has seen the Father."

In this must-read book, Zhand tackles core issues: the idea of a vengeful God that throws fire from heaven at his musings; a fresh approach and interpretation of the crucifixion reflected in Christ Jesus; the idea of hell throughout history and traditions; how the book of Revelations should be looked at.

This book is sure to be a "revelation" to anyone who thought they knew enough.

 

The Author and the Book

"Brian Zahnd is the founder and lead pastor of Word of Life Church, a non-denominational Christian congregation in Saint Joseph, Missouri. Brian and his wife, Peri, founded the church in 1981. Brian is also the author of several books, including, Sinners in the Hands of a Loving God, Water to Wine, A Farewell To Mars, Beauty Will Save the World, and Unconditional?: The Call of Jesus to Radical Forgiveness."
Source Link

 

 
robert-von-repta-caro.png
 

"E deosebit de spurcat acele teorii care in ultima instanta descriu pe Dumnezeu ca impartasind atributele ale divinitatilor primitive si pagane care nu pot fi decat pline de sacrificiile copiilor barbare. Pur si simplu nu merge, Dumnezeu nu este Molech! "
– Brian Zahnd


dice trebuie s-o cititi

În răspuns său la predică infimă acela de la teologul Jonathan Edwards din a 17-lea secol, Sinners in the Hands of an Angry God, autorul și pastorul Brian Zahnd opune cu cartea lui, Sinners in the Hands of a Loving God: o carte care o să-ți deschide ochii, va provoaca gândirea ta, și arată înterpretărilor greșite care de multe secoli a misinterpretat pe Dumnezeu și caracterul lui.

Predica lui Jonathan Edwards prezintă o imagine a unui Dumnezeu asemănător de Zeus, care este supărat, violent, și retributiv față de "păcătoșii" pământului. Probabil cea mai infamă ilustrație a predicii lui este următoarea: "Dumnezeu care te ține peste groapa iadului, la fel cum cineva ține o pianjă sau un insectă tristă peste foc, te urește, și este foarte provocat; mânia lui spre tine arde ca focul, te privește pe tine ca vrednic de nimic altceva, ci ca să fii aruncat în foc, ochii lui sunt așa de puri că nu poate să se uite la tine; ești zeci de mii de ori mai abominabil în ochii lui ca cel mai urăcios șarpe veninos în ochii noștrii."

Stai și gândeștete un pic la aceste cuvinte.

Nu e de mirare că biserica de azi este absoult înspăimântatâ să pună întrebări, să gândească în mod critic, să fie orbit de frică în așa fel ca să nu poată vedea cine este Isus, o reflectare a lui Dumenzeu.

Evanghelizare prin terorism. Conversia prin manipulare.
— Brian Zahnd

Dacă ne oprim și apăsăm butonul de pauză la ce am fost învățați și ne uităm la Isus, dar chiar ne uităm la El, începem să vedem o ilustrare complet diferită. Zahnd afirmă: :Creștinii trebuie să creadă în Cuvântul lui Dumnezeu perfect, infalibil și inerrant - și numele Lui este Isus...trebuie să ne întrebăm dacă acest portret a lui Dumnezeu arată ca Isus? Trebuie să respingem aceste portrete monstruoase ale lui Dumnezeu pentru că Isus a zis lucruri precum "cel care mă vede, vede pe cel care ma trimis" și "oricine ma vazut pe mine la vazut pe Tatal."

În aceasă carte (care trebuie s-o citiți) Zahnd confruntează chestiuni fundamentale: ideea unui Dumnezeu răzvrătit care aruncă foc din ceruri; o nouă abordare și înterpretare a răstignirii, reflectând pe Isus Christos; ideea de iad pe parcusul istoriei și al tradițiilor umane; cum trebuie  privită cartea Apocalipsa.

Această carte este cu siguranță o "revelație" pentru oricine crede că știe destul.

 

autorul si cartea

"Brian Zahnd este fondatorul și pastorul principal la biserica Word of Life, o congregație creștină non-denominațională din Saint Joseph, Missouri. Brian și soția lui , Peri, au fondat biserica ăn 1981. Brian este, de asemenea, autorul altelor cărți, Sinners in the Hands of a Loving God, Water to Wine, A Farewell to Mars, Beauty Will Save the World, and Unconditional?: The Call of Jesus to Radical Forgiveness."
Sursa