Book Club: Razing Hell

razing-hell-book-review-sharon-baker-bro-bear-blog.jpg

“They [conservatives] hate hell, but at the same time they want hell. Or perhaps they need hell to support other beliefs they hold."
– Sharon L. Baker, Razing Hell

🇷🇴 Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


The Gist

Author, theologian and professor Sharon L. Baker’s book Razing Hell: Rethinking Everything You’ve Been Taught about God’s Wrath and Judgement clears the smoke by providing insight in to our modern ideas of hell, God, love, and justice.

Why would a loving God send people to hell? Is there really a hell? Will good people go to hell because they’re not Christians?

Sharon Baker dives deep into these questions that continue to torment people to this day, and provides a more wholistic understanding using scriptural texts, history, culture, and of course the character of Jesus Christ.

Why You Need to Read It

When we think of “Hell”, we think of eternal fire, horrific torment, a place of despair for the devil and his demons. But this macabre vision doesn’t stem from God. Instead most of what we know comes from art and literature such as Dante’s Inferno from the 14th century, Greek influence of the word “hades” in the new testament translations, and a gross misunderstanding of “Gehenna” as being hell when in reality a landfill outside the city of Jerusalem.

The result more often than not is confusion and rejection of God.

In one breath we lure the unrepentant with tales of the forgiveness and love of God revealed in Jesus, and in the next moment, we terrorize them with threats of the wrath of God executed by eternal torture in hell.
— Sharon L. Baker, Razing Hell

Sharon re-looks at the notion of hell and divine judgment not through a lens of retribution and anger, but through the loving nature of Jesus as illustrated in the New Testament texts. By looking through the loving and inclusive nature of Jesus (“whoever has seen me as has seen the Father”) we get a better glimpse of God’s character that begins to chip away at our hell-bent hearts. Sharon states, “Violence and retribution do not fit into the gospel message or into the ethics of God’s kingdom.”

This is not a dry theological book, though at times Sharon does insert dry humor to break up some of the book’s heavy topics. Easy enough for the average person to understand, Razing Hell is split up in to three sections: in Part 1 she breaks down the traditional views of hell, God’s wrath, and judgement; in Part 2 she brings alternative explanations to the previous chapter; Part 3 she introduces a new view of hell.

The alternative views Sharon presents may ruffle the feathers of many conservatives, but then again Jesus didn’t shy away from feather-ruffling. For far too long the fear of divine anger and hell has been used as a weapon of coercion, and the only way it can stop is if we begin to understand God’s loving, inclusive nature.

 
robert-von-repta-caro.png
 

"Ei [conservatorii] uresc iadul, dar in acelas timp doresc iadul. Sau poate au nevoie de iad pentru a sprijinii alte convingeri pe care le au.”
– Sharon L. Baker, Razing Hell


Ideia

Autorul, teolog și profesoară Sharon L. Baker a scris cartea Razing Hell: Rethinking Everything You’ve Been Taught about God’s Wrath and Judgement clarifică și oferă o altă perspectivă despre ideilor noastre moderne ale iadului, Dumnezeu, dragoste și dreptate.

Dacă Dumnezeu este dragoste, dice trimite pe oameni în iad? Este într-adevăr un iad? Oare merg în iad oamenii buni chiar dacă nu sunt creștini?

Sharon Baker adresează aceste întrebări care continuă să chinuie oamenii până în ziua de azi, și oferă o înțelegere mai profundă folosind textele din scriptură, istorie, cultură și bineînțeles caracterul lui Isus Hristos.

Dice trebuie sa cititi

Când ne gândim la “Iad”, ne gândim la un foc veșnic, chinuri groaznice, un loc de disperare pentru diavolul și domonii lui. Dar aceasta viziune macabră nu provine de la Dumnezeu. În schimb, în mare parte din ce știm provine din artă și literatură cum ar fi Infernul lui Dante din secolul 14-lea, influența greacă a cuvântului “hades” din Noul Testament, și o greșeală drastică a termenului “Gehena” ca fiind iad, când în realitate era un depozit de deșeuri în afara orașului Ierusalim.

Rezultatul de multe ori e confusie și o respingere de Dumnezeu.

Într-o suflare, atragem pe cei neleguit cu povestile despre iertarea si dragostea lui Dumnezeu prin Isus, iar in urmatorul moment, ii terorizam cu amenintari de manie a lui Dumenzeu prin o tortura vesnica a iadului.
— Sharon L. Baker, Razing Hell

Sharon ne dă o altă perspectivă noțiunei de iad și de judecată divină, nu printr-o lentilă de răzbunare și furie, ci prin natura iubitoare a lui Isus așa cum este ilustrat în textele Noului Testament. Privind prin natura iubitoare și inclusivă a lui Isus (“oricine ma vazut, a văzut pe Tatăl”), vedem mai bine caracterul lui Dumnezeu care începe să cioplească la inimile noastre. Sharon afirmă, “Violența și răzbunarea nu se potrivește cu mesajul Evangheliei sau în etica a împărăției lui Dumnezeu.”

Această carte nu este plictisitor, și din când în când Sharon întroduce umor pentru a ajuta cititorul prin subiectele serioase ale cărții. Fiind destul de ușor pentru persoana obijnuită să înțeleagă, Razing Hell este împărțită în trei secțiuni: în Partea 1 ea discută ideile tradiționale ale iadului, mânia lui Dumnezeu și judecata; în partea a 2-a aduce explicații alternative la capitolul anterior; Partea a 3-a întroduce o nouă perspectivă a iadului.

Ideile alternative pe care le prezintă Sharon poate să deranjeze pe multor conservator, dar și Isus a plăcut să deranjeze pe unor oameni. De mult timp, iadul și mânia divină a fost folosită ca o armă de asuprire, și singurul mod pentru a opri această lucru este să începem să înțelegem natura iubitoare și înclusivă a lui Dumenzeu.