Click if You Love Jesus!

“Not everyone who calls me ‘Lord, Lord’ will enter the Kingdom of heaven, but only those who do what my Father in heaven wants them to do. When the Judgment Day comes, many will say to me, ‘Lord, Lord! In your name we spoke God's message, by your name we drove out many demons and performed many miracles!’ Then I will say to them, ‘I never knew you. Get away from me, you wicked people!’”

– Matthew 10:32-33

Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


Recently a Facebook friend of mine sent me a message that I'm sure was well intentioned, but pointed to a larger problem in the conservative, evangelical community.

It was an image with a command written in a cheesy, calligraphic font with poor punctuation and grammar. It read:

"I want to see your reaction. Hello I'm God and I'm using you to send this alert. 'I am coming soon'!!! If you deny me on earth, I will deny you in heaven. If you are not ashamed of me, resend this to '18' of your friends, and 1 miracle will happen today. Do a favor for me? Trust in God send this message to 18 friends, don't ignore it. And in 4 minutes you will receive good news"

Four minutes later I respond: "Good news: doing this means shit." 

You see, mainstream evangelicals think that just by saying they follow Jesus, sending chain mail, and slapping bible verses or fishes on their cars means that they're not denying God. But let's take in to consideration the ways some self-proclaimed Christians do in fact deny God: cheat on taxes, lie on their time cards, dishonest business practices, deny help to fleeing refugees, gossip, berate others, shun people out, cast judgement, use racial slurs, and treat the gay community as less-than. These are just a few things I've experienced growing up in the church. Doesn't sound very Christ-like, does it?

When it's all said and done, you can profess that you follow Jesus and Love God with your mouth, but when you're not living according to God's loving and compassionate character, you are denying Him. You are denying God in front of your co-workers, you are denying God in front of your non-Christian friends, and you are denying God in all your social media platforms.

Jesus believed in showing love and compassion – traits the must reflect off of us who call ourselves Christians (a.k.a. Christ-followers). He himself says that the greatest commandment is to “Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." And the second most important commandment is like it: "Love your neighbor as you love yourself."

So, on that day when you stand in judgement and say that you never denied God, will He say, "Who the hell are you?" 

 
robert-von-repta-caro.png
 

Așadar, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri. 33Însă, pe oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, îl voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri.
– Matei 10:32-33


Mai recent, un prieten de pe Facebook, mi-a trimis un mesaj pe care sunt sigur că a fost bine intenționat, dar a sublinat o problemă mai mare care se desfășoara în comunitatea creștină.

Era o imagine cu o comandă scrisă într-un font caligrafic, cu punctuație și gramatică proastă. Citea:

Vreau să văd reacția ta. Bună ziua Sunt Dumnezeu și te folosesc pentru a trimite aceasta alertă. Vin în curând!!! Dacă mă vei nega pe pământ, te voi nega în rai. Dacă nu ești rușine de mine, retrimite acest lucru la 18 prieteni, și un miracol se va întâmpla astăzi. Fă o favoare pentru mine, încredete în Dumnezeu trimite acest mesaj la 18 prieteni, nu ignora. Și în 4 minute vei primi o veste bună.

După patru minute am răspuns: “Veste bună: făcând asta înseamnă nimic“.

Cei care se cheamă creștini crede că doar spunând că Îl urmează pe Isus, și punând versete biblice sau pești pe mașinile lor înseamnă că ei nu neagă pe Dumnezeu. Dar să luam in considerare modurile în care unii creștini neagă pe Dumnezeu: înșeală la taxe, minte la locul de servici, înșeala la afaceri, nu ajută pe refugiați, bârfesc, vorbesc urât unul către altul, isolează pe anumite persoane, judecă, folosesc termeni rasiale, și tratează pe comunitatea  gay cu dispreț. Aceste sunt doar câteva exemple, fiind crescut în biserică. Nu sună foarte asemănător cu Christos, nu-i așa?

În urmă, puteți spune că Îl urmați și iubiți pe Isus cu gura, dar când nu trăiți pe semenul tău în conform cu caracterul lui Dumenezeu, care este dragoste și compasiune, îl negați. Voi negați pe Dumnezeu în fața colegilor voștri, voi negați pe Dumnezeu în fața prietenilor tăi necreștini, și negați pe Dumnezeu pe social media.

Isus a arătat dragoste și compasiune - trăsături pe care trebuie să se reflecte de la noi care ne numim creștini (adică, cei care urmază pe Christos). El înuși spune că cea ma mare poruncă este “Să‑L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea.“ Iar a doua, asemenea ei, este: “Să‑l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.“

Deci, în acea zi când stați în judecată și spuneți că nu ați negat niciodată pe Dumnezeu, va întreba: “Oare cine ești?“