Book Club: Bitten by a Camel

brother-bear-blog-bitten-by-a-camel-kent-dobson.jpg

“If you want to be shaken to your core, if you want to eat amazing food, if you want to unlearn all your political positions, if you want to marvel at the complexity and beauty and ridiculousness of religious expression, if you want your faith to fall apart, if you want to stand in awe while waiting for the bus, if you want to barter in the market the old-fashioned way, if you want to be at the center of the world's psycho-spiritual upheaval, then Jerusalem is your place."
– Kent Dobson, "Bitten by a Camel"

Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


The Author and the Book

It's not just a title. Author and theologian Kent Dobson really was bitten by a camel at the foot of Mount Sinai. Amidst the shock and pain, Kent now sees it as a deeper symbol for the spiritual journey that he was about to embark upon.

If you read the First Century Study Bible, you have Kent to thank for that. He spent four years setting it up to combine "cultural background data, rabbinic interpretations, word studies and occasional insights from the church fathers." He served at Mars Hill Bible Church, obtained a degree in historical geography, and studied with rabbis in Jerusalem.

Kent Dobson is no stranger to the conservative evangelical community. Growing up as the son to Jerry Falwell's right-hand man, Ed Dobson, he was "raised in the belly of the evangelical church." Kent remembering sitting on Jerry's lap during Christmas opening gifts from "fundamentalist big wigs". He recalls his dad scheming behind closed doors with his friends while setting up the political Moral Majority, and hearing Falwell warn against the dangers of becoming "secular."

Fast forward to an older, devout Kent Dobson who became worship leader for Mars Hill Bible Church, and later replaced Rob Bell as the teaching pastor. During his time at Mars Hill, Kent felt compelled to move his family to Jerusalem to get a better grasp on the Bible. He states, "the desire to find out what the Bible really said and to search for the historical Jesus had inspired me to make the move". That move was not without its dangers. He recalls hearing a suicide bomber attack his go-to cafe located down the street from him. He studied with rabbis and wrestled with the sacred texts.

What was birthed out of chaos and struggle was not only his study Bible but the provocative next step of leaving his church and his faith as he knew it.

Why You Need to Read It

But this book is not about leaving the church and "backsliding". This is about the death, burial, and resurrection of Kent's new-found faith in God. I resonated with Kent. I too studied, theology, and I too wrestled with the Biblical verses while visiting the Holy Land. Things didn't line up, they didn't make sense. I quickly became aware of beliefs handed to me and was told to believe them. My questioning much like Kent's did not lead my faith in God away, but closer to Him.

Bitten by a Camel will show you that each one of us is on a spiritual journey, and one size does not fit all. Abraham fought an angel of the Lord, Mary had the Spirit come over her, Saul was blinded by a light, and Kent was bitten by a camel. These were all starts to questioning everything they thought and believed, and their journey to the people they became. Maybe that's you? Have you gone through your flash of light or camel bite yet?

 
robert-von-repta-caro.png
 

"Daca doriti sa fiti zguduiti inlauntrul vostru, daca doriti sa mancati mancare gustoasa, daca doriti sa va dezlegati toate pozitiile politice, daca doriti sa va uimiti de complexitatea si frumusetea si ridicolitatea expreimarii religioase, daca doriti ca credinta voastra sa se sfarme, daca doriti sa stati in uimire in timp ce asteptati autobuzul, daca vrei sa te targuiesti la piata in moda veche, daca vrei sa fii in centrul tulburarilor psiho-spirituale din lume, atunci Ierusalim este locul tau."
– Kent Dobson, "Muscat de o Camila”


autorul si cartea

Nu este doar un titlu. Autorul și teologul Kent Dobson a fost ăntradevăr mușcat de o cămilă la poalele Muntelui Sinai. În mijlocul șocului și a durerii, Kent vede acum evenimentul ca un simbol mai profund pentru călătoria lui spiritual pe care urma să se lanseze.

Dacă ați citit First Century Bible, poți să-i mulțumești pe Kent Dobson. El a petrecut patru ani să combine ¨informații despre cultură, înterpretări rabinice, studii de cuvânt, și învățături de la părinților bisericii.¨ A slujit la Mars Hill Bible Church, a obținut o diplomă în geografia istorică, și a studiat cu rabinii în Ierusalim.

Kent Dobson nu este străin comunității evanghelice conservatoare. Crescând ca fiul omului care a sljuit ca mâna dreaptă lui Jerry Falwell, Ed Dobson, a fost ¨crescut în burta bisericii evanghelice.¨ Kent își amintește când a șezut pe genunchiul lui Jerry la Crăciun, deschizând cadouri de la ¨oameni de seamă bisericești¨. Își amintește cum tatăl său făcea planuri de trișare prin ușile închise cu prietenii lui în timp ce a înființat organizația politică Moral Majority, și auzind Falwell avertiza împotriva pericolelor de a deveni ¨lumesc¨.

Atunci când a crescut mare, un devotat Kent Dobson a devenit pastor de închinare la Mars Hill Bible Church, și apoi pastor principal în loc de Rob Bell. În timpul ce era la Mars Hill, Kent sa simțit nevoit să-și mute familia la Ierusalim pentru a înțelege mai bine Biblia. El zice, ¨dorința de a afla ce a spus Biblia într-adevăr și de a căuta pe Isus din istorie ma inspirat să fac această mișcare.¨ Această mișcare nu a fost fără pericole. Își amintește cum a auzit un bombardier de sinucidere, atacănd un cafe situată pe strada unde locuea el. El a studiat cu rabinii și sa luptat cu textele sacre.

Ceea ce a fost născut din haos și luptă, n-a fost numai studiul lui biblic, ci următorul pas provocativ de a părăsi biserica și credința lui.

dice trebuie s-o cititi

Dar această carte nu e despre părăsirea bisericii sau despre ¨cadere de la credință.¨ Este vorba despre moartea, înmormăntarea și învierii credinței lui nou-descoperit în Dumnezeu. Am rezonat cu Kent. Și eu am studiat teologia și m-am luptat cu versetele biblice în timp ce vizitam Israel. Lucurile nu se potriveau, nu aveau sense. Repede am devenit conștient că credința mea m-a fost dat, și am fost spus să le cred. Întrebările mele asemănătoare cu cele ale lui Kent nu m-andrumat mai departe de Dumnezeu, ci mai aproape de El.

Mușcat de o Cămilă vă va arăta că fiecare dintre noi estre într-o călătorie spirituală, și nici unul nui la fel. Avraam sa luptat cu un înger al Domnului, Duhul Sfănt a venit peste Maria, Saul a fost orbit de o lumină, iar Kent a fost mușcat de o cămilă. Aceste evenimente au făcut pe ei să tragă la răspundere tot ceea ce credeau, și călătoria care a adus la dezvoltarea lor personală. Poate ești tu? Ai trecut prin-tro orbire sau mușcăture de cămilă?